ដៃគូគម្រោង

MRLG សហការជាមួយដៃគូនានា រួមទាំងរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល ស្ថាប័នសិក្សា និងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ។ ភាពជាដៃគូទាំងនេះជំរុញឱ្យមានវិធីសាស្រ្តរួមមួយចំពោះអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ ដើម្បីបង្កើតដំណោះស្រាយផ្អែកលើភស្តុតាង ចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយ និងក្នុងដំណាក់កាលទី 3 នៃគម្រោងនេះ ធានាថាកំណែទម្រង់ត្រូវបានដាក់ក្នុងគោលនយោបាយ និងការអនុវត្ត។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ជំនាញ និងធនធានសមូហភាព MRLG និងដៃគូរបស់ខ្លួនធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនសន្តិសុខកាន់កាប់ដីធ្លី លើកកម្ពស់ការអនុវត្តកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងធានាលទ្ធភាពទទួលបានធនធានដោយសមធម៌សម្រាប់កសិករខ្នាតតូច និងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះ។ តាមរយៈភាពជាដៃគូទាំងនេះ MRLG នៅតែប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាន និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍រួមបញ្ចូលនៅក្នុងតំបន់។

ទីភ្នាក់ងារផ្តល់មូលនិធិ និងគាំទ្រ

ភ្នាក់ងារអនុវត្ត

ដៃគូ

Scroll to Top