អំពី MRLG

MRLG គឺជា​គម្រោង​ដែលសហការអនុវត្ត​យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ​​ដល់ការការពារ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី និង​ការ​លើក​កម្ពស់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកប​ដោយ​ចីរភាព​ក្នុង​តំបន់​មេគង្គ។ គម្រោងមានជំនឿថា ដីគឺជាធនធានមូលដ្ឋាន ចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ និងជាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់សហគមន៍។ តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ កសិពាណិជ្ជកម្ម និងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បានកំពុងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងលើធនធានដីធ្លី

បេសកកម្មរបស់គម្រោង

 • ចងក្រងឯកសារ និងធានាសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិតាមបែបប្រពៃណីរបស់សហគមន៍។
 • តស៊ូមតិសម្រាប់ការវិនិយោគកសិកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ទាំងកសិករ និងវិនិយោគិន។
 • ចូលរួមកែលម្អគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនៅគ្រប់កម្រិត។

វិធីសាស្រ្តរបស់គម្រោង

 • ការកសាងសម្ព័ន្ធភាព៖ គម្រោងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិល វិស័យឯកជន និងស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនាញចម្រុះ និងបង្កើតការឯកភាពគ្នាឆ្ពោះទៅរកការធ្វើកំណែទម្រង់។
 • អន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ៖ គម្រោងធ្វើការលើផ្នែកសំខាន់ៗចំនួនពីរ៖ ការទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី និងធនធានធម្មជាតិតាមបែបប្រពៃណីរបស់សហគមន៍ និងការវិនិយោគកសិកម្មប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ។
 • ផលប៉ះពាល់ពហុកម្រិត៖ គម្រោងធ្វើការនៅកម្រិតថ្នាក់តំបន់ ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានយូរអង្វែង។
 • សកម្មភាពសំខាន់ៗ៖ គម្រោងគាំទ្រការអនុវត្តសាកល្បង ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ សម្របសម្រួលការសន្ទនា និងចែករំលែកការអនុវត្តល្អ។

Our Strategy

MRLG employs a range of strategies to address issues related to land governance:

Policy and Law Reform:

 • Policy analysis and advocacy for improved land governance policies.
 • Legal drafting and review to ensure alignment with best practices.

Capacity Building and Community Empowerment:

 • Training programs for stakeholders to manage land and advocate for rights.
 • Community mobilization and engagement to ensure voices are heard.
 • Awareness-raising campaigns to educate communities about land rights.

Promoting Innovation and Best Practices:

 • Pilot projects demonstrating innovative land management approaches.
 • Research and knowledge sharing to inform policy and program design.
 • Dissemination of resources like tools and guidelines.

Multi-Stakeholder Collaboration:

 • Multi-stakeholder platforms for dialogue and collaboration.
 • Joint advocacy efforts to promote best practices.
 • Networking and knowledge exchange across the Mekong Region.

5. Monitoring and Evaluation:

 • Tracking progress and assessing impact of activities.
 • Learning and adapting to improve MRLG’s approach.
 • Sharing lessons learned to inform future initiatives.

Documentation and Dissemination:

 • Case studies and success stories to inspire and showcase effectiveness.
 • Knowledge products like policy briefs and research reports.
 • Media and public engagement activities to raise awareness.

Project Governance

The MRLG project is governed by a Project Steering Committee (PSC). The PSC is comprised of representatives of the project donors (SDC, BMZ and Luxembourg) in Lao PDR. The role of the PSC is to provide technical and managerial direction and implementation oversight.

To support the PSC, in each country a National Advisory Committee (NAC) is established to provide oversight and advise on project activities. The NAC brings together a variety of voices, from government, civil society, academia, media and the private sector.

Implementers

The MRLG project is implemented by Land Equity International (LEI) in partnership with GRET Professionals for Fair Development (GRET) and supported by the Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Alliances

Check the full list of our alliances here

Donors

MRLG is a project of the Government of Switzerland, through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), with co-financing from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Government of Luxembourg.

Location

MRLG works in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam, and at regional level in the Mekong Region. MRLG’s main office and team is located in Vientiane (Laos). MRLG also has small teams and offices in Phnom Penh (Cambodia), Yangon (Myanmar) and Hanoi (Vietnam).

Project Duration

MRLG ដំណាក់កាលទី 1 ដំណើរការពីឆ្នាំ 2014-2018 ដំណាក់កាលទី 2 ពីឆ្នាំ 2018-2022 ។ ដំណាក់កាលទី 3 និងចុងក្រោយរបស់ MRLG ដំណើរការពីឆ្នាំ 2023-2025 ។

MRLG supports a range of activities, including but not limited to:

 • Pilot projects to test improved or new practices
 • Expert review of laws and regulations
 • Multi-stakeholder consultations
 • Workshops and seminars
 • Trainings
 • Awareness raising on regulatory frameworks, international standards, and guidelines
  • Issue-based research to inform policies
  • Documentation of experiences and lessons from implementation
  • Guideline development
Scroll to Top