မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

MRLG သည် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသတွင် မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အသိအမှတ်ပြုရေးနှင့် တာဝန်သိစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန် ဘက်စုံလွှမ်းခြုံ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သည့်ချဉ်းကပ်မှုကိုအသုံးပြုပြီး အကြောင်းအရာနယ်ပယ်တိုင်းတွင် ဂျန်ဒါနှင့် ရာသီဥတုနှင့ ်ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ စဉ်းစားချက်များ ပေါင်းစည်းထည့်သွင်းထားသည်။

ဒေသအဆင့်တွင် MRLG သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖော်ဆောင်သူများဖြင့် မဟာမိတ်စုဖွဲ့မှုနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက် မှုများကို စီမံကိန်း၏ ပြောင်းလဲမှုသီအိုရီနှင့်အညီ တည်ဆောက်ထားသည်။ ဦးစားပေးကဏ္ဍများနှင့်အညီ တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်တွင်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖော်ဆောင်လျက် ရှိသည်။ ၎င်းတို့ သည် မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအဆင့်အစီအစဉ်များနှင့်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် မူဝါဒရေးဆွဲရေးကိုအထောက်အကူပြုရန် အထောက်အထား အခြေပြုရွေးချယ်စရာများနှင့် သုတေသနတွေ့ စာတမ်းများလည်းပုးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။

ဤသို့အဆင့်များစွာဖြင့်ချဉ်းကပ်မှုသည် ဒေသခံရပ်ရွာလူထုများအတွက် မြေယာမူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့် များ အားကောင်းလာစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ MRLGသည် ခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအနှံ့ မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့ အကျင့်များတွင် အပြုသဘောဆောင်သည့်အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အထောက်အထားအခြေပြု ဖြေရှင်းနည်းများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

Scroll to Top