Quốc gia

Kể từ năm 2014, Dự án Quản trị Đất đai Khu vực Mê Kông (MRLG) đã được dành riêng để cải thiện việc đảm bảo quyền sở hữu đất đai cho nông dân sản xuất nhỏ ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Giai đoạn 1 và 2 tập trung vào các vấn đề quản trị đất đai đa dạng và quan hệ đối tác. Ngược lại, Giai đoạn 3 tập trung vào việc thực thi chính sách và tác động ở cấp hộ gia đình thông qua sự hợp tác với các chủ thể cải cách. Dự án nhằm mục đích đảm bảo khả năng tiếp cận đất đai công bằng cho cả nam và nữ nông dân sản xuất nhỏ, với cốt lõi là công nhận quyền sử dụng đất theo truyền thống và đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm. Các cân nhắc về biến đổi khí hậu và giới được lồng ghép trong tất cả các lĩnh vực chuyên đề, thúc đẩy sáng kiến ​​hướng tới quản trị đất đai bền vững và toàn diện. Văn phòng Ban Thực hiện Dự án MRLG (PIU) điều phối các nỗ lực từ Lào , với các văn phòng chi nhánh ở Campuchia , MyanmarViệt Nam .

Cambodia

The Mekong Region Land Governance (MRLG) project in Cambodia focuses

Laos

The Mekong Region Land Governance Project (MRLG) in Laos aims

Myanmar

In Myanmar, the MRLG project has supported the recognition of

Vietnam

In Vietnam, the Mekong Region Land Governance (MRLG) program adopts

Scroll to Top