Giới thiệu về MRLG

MRLG là một sáng kiến dự án hợp tác nhằm bảo vệ quyền đất đai và thúc đẩy sự phát triển bền vững ở khu vực sông Mê Kông. Chúng tôi tin rằng đất đai là nguồn tài nguyên cơ bản, thiết yếu cho sinh kế và bản sắc văn hóa của các cộng đồng. Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng, kinh doanh nông nghiệp và các dự án phát triển đang gây áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên đất, đe dọa cuộc sống của nhiều nông hộ sản xuất nhỏ.

Nhiệm vụ

 • Tài liệu hóa và đảm bảo quyền hưởng dụng theo phong tục của cộng đồng.
 • Ủng hộ các hoạt động đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm mang lại lợi ích cho cả nông dân và nhà đầu tư.
 • Tác động và cải thiện các chính sách và thực tiễn quản trị đất đai ở tất cả các cấp.

Phương pháp tiếp cận

 • Xây dựng liên minh: Chúng tôi hợp tác với các chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và giới học thuật để tận dụng chuyên môn đa dạng và xây dựng sự đồng thuận hướng tới cải cách.
 • Các can thiệp mang tính tập trung: Chúng tôi hoạt động trên hai nội dung chính: công nhận quyền hưởng dụng theo phong tục và đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm.
 • Tác động đa cấp: Chúng tôi hoạt động ở cấp khu vực, cấp quốc gia và địa phương nhằm tạo ra sự thay đổi lâu dài
 • Hành động thiết thực: Chúng tôi hỗ trợ các dự án thí điểm, tiến hành nghiên cứu, thúc đẩy đối thoại và chia sẻ các mô hình thực tiễn tốt nhất.

Our Strategy

MRLG employs a range of strategies to address issues related to land governance:

Policy and Law Reform:

 • Policy analysis and advocacy for improved land governance policies.
 • Legal drafting and review to ensure alignment with best practices.

Capacity Building and Community Empowerment:

 • Training programs for stakeholders to manage land and advocate for rights.
 • Community mobilization and engagement to ensure voices are heard.
 • Awareness-raising campaigns to educate communities about land rights.

Promoting Innovation and Best Practices:

 • Pilot projects demonstrating innovative land management approaches.
 • Research and knowledge sharing to inform policy and program design.
 • Dissemination of resources like tools and guidelines.

Multi-Stakeholder Collaboration:

 • Multi-stakeholder platforms for dialogue and collaboration.
 • Joint advocacy efforts to promote best practices.
 • Networking and knowledge exchange across the Mekong Region.

5. Monitoring and Evaluation:

 • Tracking progress and assessing impact of activities.
 • Learning and adapting to improve MRLG’s approach.
 • Sharing lessons learned to inform future initiatives.

Documentation and Dissemination:

 • Case studies and success stories to inspire and showcase effectiveness.
 • Knowledge products like policy briefs and research reports.
 • Media and public engagement activities to raise awareness.

Project Governance

The MRLG project is governed by a Project Steering Committee (PSC). The PSC is comprised of representatives of the project donors (SDC, BMZ and Luxembourg) in Lao PDR. The role of the PSC is to provide technical and managerial direction and implementation oversight.

To support the PSC, in each country a National Advisory Committee (NAC) is established to provide oversight and advise on project activities. The NAC brings together a variety of voices, from government, civil society, academia, media and the private sector.

Implementers

The MRLG project is implemented by Land Equity International (LEI) in partnership with GRET Professionals for Fair Development (GRET) and supported by the Deutsche Gesellschaft fűr Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Alliances

Check the full list of our alliances here

Donors

MRLG is a project of the Government of Switzerland, through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), with co-financing from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Government of Luxembourg.

Location

MRLG works in Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam, and at regional level in the Mekong Region. MRLG’s main office and team is located in Vientiane (Laos). MRLG also has small teams and offices in Phnom Penh (Cambodia), Yangon (Myanmar) and Hanoi (Vietnam).

Project Duration

MRLG Giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2014-2018, Giai đoạn II từ năm 2018-2022. Giai đoạn thứ 3 và cuối cùng của MRLG diễn ra từ năm 2023-2025.

MRLG supports a range of activities, including but not limited to:

 • Pilot projects to test improved or new practices
 • Expert review of laws and regulations
 • Multi-stakeholder consultations
 • Workshops and seminars
 • Trainings
 • Awareness raising on regulatory frameworks, international standards, and guidelines
  • Issue-based research to inform policies
  • Documentation of experiences and lessons from implementation
  • Guideline development
Scroll to Top