Publications

Outlook on Gender and Land in the Mekong Region (Brief)

The Outlook on Gender and Land in the Mekong Region (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam) identifies strategic priorities to meaningfully strengthen gender-equitable land governance across the region. Gender-equitable land governance ensures that men and women can participate equally…

Publications

Outlook on Gender and Land in the Mekong Region (Brief)

The Outlook on Gender and Land in the Mekong Region (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, and Viet Nam) identifies strategic priorities to meaningfully strengthen gender-equitable land governance across the region. Gender-equitable land governance ensures that men and women can participate equally…

Mekong Region Land Governance Project

MRLG hoạt động nhằm cải thiện quản trị tài nguyên đất và rừng ở Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam cũng như ở cấp khu vực với ASEAN. MRLG làm việc với các đối tác liên minh trong chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và giới học thuật để sửa đổi các chính sách và thực tiễn. Bằng cách áp dụng bằng chứng và thực tiễn quốc tế tốt nhất để giải quyết một số thách thức phát triển cấp bách nhất, MRLG và các đối tác hy vọng sẽ tạo ra một tương lai tốt hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn cho người dân khu vực Mê Kông.

Đăng ký tin

Có gì mới

Luồng công việc

Customary Tenure (CT)

Securing customary tenure rights with a focus on on gender equity, community engagement, and land rights in the Mekong region.

Cross-Cutting Themes

Integrating"Gender Transformative Land Governance" and "Climate Change and Tenure Security" to advance equitable governance.

Những câu chuyện từ cánh đồng

Đối tác dự án

Scroll to Top