Đối tác dự án

MRLG hợp tác với nhiều đối tác khác nhau, bao gồm chính phủ, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức học thuật và cơ quan quốc tế. Những quan hệ đối tác này thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về quản lý đất đai ở khu vực Mê Kông nhằm phát triển các giải pháp dựa trên bằng chứng, tham gia đối thoại chính sách và trong Giai đoạn 3 của dự án, đảm bảo rằng các cải cách được thực hiện trong chính sách và thực tiễn. Bằng cách tận dụng chuyên môn và nguồn lực tập thể, MRLG và các đối tác hợp tác để tăng cường an ninh quyền sử dụng đất, thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững và đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng các nguồn lực cho nông dân sản xuất nhỏ và cộng đồng dễ bị tổn thương. Thông qua các quan hệ đối tác này, MRLG vẫn cam kết thúc đẩy sự thay đổi tích cực và đóng góp vào sự phát triển toàn diện trong khu vực.

Cơ quan tài trợ và hỗ trợ

Cơ quan thực hiện

Đối tác

Scroll to Top